Algemene voorwaarden

De advocatenorganisatie Van de Sande Berndsen advocaten te Rotterdam wordt gedreven door een besloten vennootschap (KvK nr. 24255501). Deze algemene voorwaarden gelden voor het advocatenkantoor en voor aan het kantoor verbonden medewerkers in hun rechtsverhouding met de opdrachtnemer.

I
Van de Sande Berndsen Advocaten is een te Rotterdam gevestigde besloten vennootschap.

II
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen Van de Sande Berndsen Advocaten en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van bestuurders en de voor het kantoor werkzame personen.

III
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

IV
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Van de Sande Berndsen Advocaten, de (individuele) vennoten en de voor de vennootschap werkzame personen in verband met de door Van de Sande Berndsen Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van 3 maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

V
Van de Sande Berndsen Advocaten zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder procureurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs e.d.) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van de Sande Berndsen Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Van de Sande Berndsen Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

VI
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan; onder kantoorkosten wordt de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten bedoeld.

Er wordt maandelijks gedeclareerd of zoveel vaker als wenselijk geacht wordt, emde gelet op de specifiek verrichte werkzaamheden.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien Van de Sande Berndsen Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim.

Van de Sande Berndsen Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Van de Sande Berndsen Advocaten is gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, die Van de Sande Berndsen Advocaten onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.

VII
De aansprakelijkheid van Van de Sande Berndsen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Van de Sande Berndsen Advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een maximum van € 300.000,00.

VIII
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van de Sande Berndsen Advocaten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.